ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Profix Mounts

Artikel 1: Definities
Aanbieding: alle aanbiedingen, offertes, in welke vorm dan ook, van Profix aan de Cliënt;
Gehuurde: het Product dat door Profix aan de Cliënt wordt verhuurd;
Profix: de besloten vennootschap Profix Mounts, gevestigd te Raalte;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Profix en de Cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling
daarop;
Prijs: alle vergoedingen voor een prestatie verricht door Profix ongeacht de aard daarvan;
Product: de audiovisuele apparatuur inclusief accessoires, conform de overeengekomen specificaties;
Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en huurvoorwaarden;
Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn bedrijf met Profix een overeenkomst
aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Profix
goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader)
in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Profix en Cliënt in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4. Wanneer enige bepaling in deze algemene voorwaarden afwijkt van een bepaling in een met Cliënt gesloten
overeenkomst zijn de afwijkende bepalingen zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand op het moment dat de
schriftelijk aanvaarding van de Aanbieding door de Cliënt Profix heeft bereikt of Profix met de uitvoering van de
Overeenkomst is aangevangen.
3.3 Profix heeft te allen tijde het recht haar Aanbieding binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke
aanvaarding van de Cliënt te herroepen.
3.4 Indien de aanvaarding door de Cliënt afwijkt van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand voor
het gedeelte dat de Aanbieding en de aanvaarding overeenstemmen, tenzij Profix anders aangeeft.
3.5 Indien de Cliënt aan Profix een aanbod doet, komt de Overeenkomst tot stand indien Profix het aanbod
schriftelijk of mondeling aanvaardt, dan wel uitvoering aan de Overeenkomst geeft.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De Prijs in de Aanbieding is in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij Profix
uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
4.2 Profix mag verhogingen van de Prijs en kosten, ontstaan door op verzoek van de Cliënt verrichte
aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de Overeenkomst, doorberekenen aan de Cliënt.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Profix niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs.

Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Profix het recht
werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen Cliënt
6.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is de Cliënt in ieder geval verplicht tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
6.2 De Cliënt is verplicht om Profix te informeren over de feiten en omstandigheden en bedoelingen die van
belang zijn om de Cliënt te kunnen adviseren en/of te instrueren.
6.3 De Cliënt is verplicht om de gegevens, informatie en goedkeuringen, vergunningen, beschikkingen etc. aan
Profix te verstrekken, waarvan Profix aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
6.4 Indien de Cliënt aan Profix data en/of andere gegevens ter beschikking stelt ter uitvoering van de
Overeenkomst, is de Cliënt gehouden zelf een back-up van die gegevens onder zich te houden ter voorkoming
van schade als gevolg van verlies van deze gegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien schade
ontstaat is Profix niet aansprakelijk.

Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst
7.1 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te
beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van
vertraging in de levering dient Profix schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Profix een redelijke termijn
te worden gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
7.2 De uitvoering van de Overeenkomst vangt pas aan nadat de Cliënt alle voor de uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijk gegevens, goedkeuringen, vergunningen etc. aan Profix ter beschikking heeft
gesteld.

Artikel 8: Overmacht
8.1 In deze Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van Profix
ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen
werkstaking, ziekte van personeel, transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door
toeleveranciers en beschadiging van de benodigde productie- en/of transportmiddelen, computer- en
stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, diefstal, brand.
8.2 Indien een overmachtsituatie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel zich voordoet, is Profix gerechtigd
om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot
nakoming langer voortduurt dan acht weken na het tijdstip waarop de levering was beoogd, hebben partijen het
recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat Profix schadeplichtig is jegens de Cliënt. Indien de
nakoming door Profix als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Profix schadeplichtig is jegens de Cliënt.
8.3 In het geval van ontbinding op grond van het in dit artikel 8 bepaalde, is Profix gerechtigd betaling te vorderen
van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de overmachtveroorzakende
omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: Betaling, rente, kosten en boetes
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van facturen binnen de overeengekomen
termijn op een door Profix aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te worden voldaan. Indien
partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te
vinden. De Cliënt komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.
9.3 Indien de Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Cliënt van
rechtswege in verzuim. De Cliënt is vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke
handelsrente verschuldigd.
9.4 Alle gerechtelijke kosten die Profix moet maken om haar vordering op de Cliënt te incasseren, komen voor
rekening van de Cliënt.
9.5 Daar waar in deze Voorwaarden -of anderszins in een Aanbieding en/of Overeenkomst een beding is
opgenomen op grond waarvan de Cliënt een boete aan Profix is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet
in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die de Cliënt aan Profix is verschuldigd op
grond van de wet.

Artikel 10: Garantie
10.1 Leverancier zal de goederen en Diensten leveren in overeenstemming met in de Overeenkomst
overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Leverancier garandeert geen ononderbroken of
storingsvrije levering van Diensten.
10.2 De garantieperiode voor zaken bedraagt twee jaar, ingaande op de datum van aflevering. De garantie op zaken
omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of
fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen.
10.5 De garantie vervalt indien:
a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Leverancier zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
b. de zaken naar het oordeel van Leverancier zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn
gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
c. typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
d. door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan; defecten zijn ontstaan
e. door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) zaken;
f. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken zoals bijvoorbeeld stormschade;
g de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.
10.6 Indien Leverancier zaken heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan gelden uitsluitend de
garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.
10.7 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien
verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3
maanden bedraagt.
10.8 Eventuele verzend- of voorrijkosten kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van Profix wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat in voorkomend geval door de
beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij wordt uitgekeerd. Indien er op
grond van de verzekeraar van de aansprakelijke partij geen vergoeding wordt uitgekeerd bedraagt de
aansprakelijkheid maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen Prijs (excl. BTW). Indien de
overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de
bedongen Prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Profix aan de overeenkomst te laten
beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
11.3 Aansprakelijkheid van Profix voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 De aansprakelijkheid van Profix wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst
ontstaat slechts indien Cliënt Profix onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een
redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Profix ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van
zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkoming te bevatten, zodat Profix in staat is adequaat te reageren.
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Profix meldt.
11.6 Profix is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel
gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing van de geleverde Producten door de Cliënt of een derde.
11.7 Profix is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van weersomstandigheden.
11.8 De Cliënt vrijwaart Profix voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door
Profix geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst
dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 12: Annulering
12.1 Indien de Cliënt een Overeenkomst wenst te annuleren, is Profix gerechtigd annuleringskosten in rekening te
brengen. Tot 10 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst bedragen deze 30% van de
Prijs. Vanaf 10 dagen tot 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst bedragen deze 50% van
de Prijs. Vanaf 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst wordt de volledige Prijs in rekening
worden gebracht.

Artikel 13: Ontbinding, opschorting en beëindiging
13.1 In de navolgende gevallen worden de vorderingen van Profix onmiddellijk opeisbaar:
a. het faillissement van de Cliënt wordt aangevraagd of een verzoek tot surseance van betaling wordt ingediend;
b. de Cliënt wordt onder curatele gesteld of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
c. er wordt ten laste van de Cliënt beslag gelegd;
d. de Cliënt overlijdt;
e. de Cliënt overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel
overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar bedrijf; of
f. de Cliënt is in verzuim ter zake de nakoming van een met Profix gesloten Overeenkomst;
13.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Profix gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten totdat de Cliënt op verzoek en tot genoegen van Profix zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al
haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Cliënt om de verlangde zekerheid te stellen, geeft
Profix -onverminderd het recht volledige vergoeding van schade- het recht de Overeenkomst te ontbinden.
13.3 Na het sluiten van de Overeenkomst is Profix bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de Overeenkomst te ontbinden, indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In dit geval is ontbinding/ opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
13.4 Voorts is Profix bevoegd de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud / pandrecht / retentierecht
14.1 Alle door Profix geleverde Producten blijven eigendom van Profix totdat de Cliënt de Prijs heeft voldaan.
14.2 De Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek van Profix aan haar ter inzage te geven.
14.3 De Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de Cliënt verplicht Profix zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te
stellen.
14.5 Voor het geval dat Profix haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Profix of door deze aan te wijzen derden om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Profix zich bevinden en die Producten mede terug te nemen,
op straffe van verbeurte aan Profix van een boete van 20% van de nieuwwaarde van de Producten per dag.
14.6 Indien de Cliënt de Prijs of enige andere vordering van Profix niet geheel of gedeeltelijk voldoet, kan Profix
het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de Cliënt waarop de uitvoering van de Overeenkomst
betrekking heeft en welke Profix in het kader van de Overeenkomst feitelijk onder zich heeft.

Artikel 15: Geheimhouding
15.1 De Cliënt en haar personeel zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie
betreffende de Producten, het Gehuurde en/of Diensten en het bedrijf van Profix in de breedste zin van het woord,
die zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen, dit met inbegrip van de
aard, de reden en het resultaat van de door Profix uitgevoerde werkzaamheden. De Cliënt staat in voor de
voldoening door haar personeel van deze geheimhoudingsverplichting.
15.2 Indien de Cliënt de verplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit
enkele feit per gebeurtenis aan Profix een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,00 verschuldigd zijn,
onverminderd het recht van Profix op volledige schadevergoeding.

Artikel 16: Intellectuele eigendom en auteursrechten
16.1 Profix behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Profix toekomen op grond van het intellectuele
eigendomsrecht en de Auteurswet.
16.2 Alle door Profix verkochte en/of verhuurde Producten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen,
bestanden, software, audiovisuele opname, onderdelen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de Cliënt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Profix worden
verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte Producten c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
Afdeling II: Verkoop en levering van Producten

Artikel 17: Producteigenschappen en garantie
17.1 De door Profix verkochte en geleverde Producten beschikken over die specificaties en technische eisen die
door de fabrikant van het Product zijn gesteld en zijn vrij van gebreken.
17.2 In geval een Product een gebrek vertoont, is Profix nimmer tot meer gehouden dan volgt uit de door de
fabrikant gegeven garantie ten aanzien van het Product.
17.3 Zolang de Cliënt niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit Overeenkomst voldoet, kan zij geen beroep
doen op deze garantiebepaling.

Artikel 18: Levering, risico-overgang en emballage
18.1 Levering van Producten geschiedt af magazijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
18.2 Indien Profix de Producten bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Profix laatst bekende door de Cliënt
opgegeven afleveradres.
18.3 Indien Profix voor levering/verzending van de Producten zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en
risico van de Cliënt. De Cliënt dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen, tenzij partijen anders
zijn overeengekomen. Profix brengt alle daarmee samenhangende kosten, zoals transportkosten,
verzekeringskosten, verpakkingskosten, rembourskosten, afzonderlijk bij de Cliënt in rekening, tenzij partijen
anders zijn overeengekomen.
18.4 De Cliënt dient de Producten direct na het gereedkomen, of aflevertermijn, af te nemen respectievelijk in
ontvangst te nemen.
18.5 Indien de Producten na het gereedkomen of na het verstrijken van de aflevertermijn niet zijn afgenomen,
worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden dit toelaten) voor rekening en risico van de Cliënt door
Profix opgeslagen. Bij niet tijdige afname verbeurt de Cliënt een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de
Prijs en is Profix gerechtigd na een periode van drie dagen na het verstrijken van de aflevertermijn de
Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de Profix op schadevergoeding en onverminderd het
recht van Profix om tot verkoop of verhuur van de Producten aan derden over te gaan.
18.6 Indien de Cliënt weigert de Producten in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Profix, inclusief kosten
van transport en opslag, op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19: Klachtplicht
19.1 De Cliënt is verplicht om alle geleverde Producten terstond na levering te inspecteren op zichtbare
Gebreken. Zichtbare Gebreken dienen direct, althans in ieder geval binnen vierentwintig uur na op- of aflevering
schriftelijk te worden gemeld.
19.2 Onzichtbare Gebreken dient de Cliënt binnen veertien dagen nadat hij het Gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan Profix te melden.
19.3 Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het Gebrek te bevatten, zodat Profix in
staat is adequaat te reageren.
19.4 Na het verloop van de in artikel 19.1 en 19.2 vermelde termijnen kan de Cliënt zich er niet meer op beroepen
dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
19.5 Een klacht laat de (overige) verplichtingen van de Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onverlet, zoals
maar niet uitsluitend de plicht tot afname en betaling van het Product.
19.6 Indien een klacht door Profix gegrond worden bevonden, zal Profix (naar haar keuze) zorg dragen voor
vervanging van het Product of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van het gebrekkige Product.

Artikel 21: Annulering
21.1 In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in artikel 12 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden
geldt dat annulering door de Cliënt van een met Profix gesloten Overeenkomst met betrekking tot Producten die
specifiek op bestelling van de Cliënt en/of overeenkomstig specificaties van de Cliënt zijn ingekocht en/of
geproduceerd, al dan niet be- of verwerkt, niet kunnen worden geannuleerd. De Cliënt is gehouden deze
Producten af te nemen en de verkoopprijs aan Profix te voldoen.
21.2 Indien een Product (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de Cliënt van Profix uiterlijk een maand na de
totstandkoming van de Overeenkomst dienaangaande hierover bericht. De Cliënt kan in dat geval kosteloos de
koop van het Product annuleren. Indien de Cliënt reeds het Product aan Profix heeft betaald, wordt voor
terugbetaling aan de Cliënt zorg gedragen of vindt verrekening plaats.
Afdeling III: Verhuur van Producten

Artikel 22: Aanvang huur
22.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode.
22.2 Profix stelt het Gehuurde bij aanvang van de huurperiode aan de Cliënt ter beschikking.
22.3 De Cliënt dient het Gehuurde op de afgesproken afleverplaats af te halen, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
22.4 Indien Profix de Producten bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Profix laatst bekende door de Cliënt
opgegeven afleveradres.
22.5 Indien Profix voor verzending van de Producten zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van
de Cliënt. De Cliënt dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Profix brengt alle daarmee samenhangende kosten, zoals transportkosten, verzekeringskosten,
verpakkingskosten, rembourskosten, afzonderlijk bij de Cliënt in rekening, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
22.6 Indien het Gehuurde door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door de Cliënt in ontvangst
wordt genomen, is de Cliënt niettemin de Prijs over de gehele huurperiode verschuldigd, terwijl het Gehuurde
voor rekening en risico van de Cliënt ter beschikking wordt gehouden. Indien de Cliënt niet onverwijld na
sommaties het Gehuurde in ontvangst neemt, is Profix gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de
overeengekomen Prijs onverkort verschuldigd blijft.
22.7 Wanneer het Gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurperiode door de Cliënt aan Profix ter
beschikking wordt gesteld, blijft de Prijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.

Artikel 23: Gebruik
23.1 De Cliënt is gehouden om het Gehuurde te gebruiken overeenkomstig het gebruik dat partijen zijn
overeengekomen alsmede in overstemming met geldende regelgeving en daarmee geen inbreuk te maken op
rechten van derden.
23.2 Gedurende de huurperiode is de Cliënt gehouden het Gehuurde als een goed huurder te gebruiken, te
onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
23.3 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Profix uitgevoerd. De
Cliënt mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Profix eventuele reparaties (laten) uitvoeren
door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
23.4 Gedurende de huurperiode is Profix te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het
Gehuurde te controleren. De Cliënt dient op eerste verzoek onverwijld toegang te verlenen tot de ruimte waar het
Gehuurde zich bevindt.
23.5 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profix is de Cliënt niet bevoegd het Gehuurde aan enige
derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig recht uit de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 24: Risico
24.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van het Gehuurde voor rekening van de Cliënt,
ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of nalaten enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval
van overmacht. De Cliënt is verplicht alle schade aan het Gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde.

Artikel 25: Annulering
25.1 In aanvulling op hetgeen is bepaald in 12 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, geldt voor
het aangaan van de Overeenkomst specifiek met betrekking tot huur de volgende annuleringsregeling.
25.2 Annulering van de Overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot tien
dagen voor de aanvang van de huurperiode, is de Cliënt 30% van de huurprijs aan Profix verschuldigd. Bij
annulering in de periode 10 werkdagen tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode is de Cliënt 50% van de
huurprijs aan Profix verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode, is de Cliënt de
gehele huurprijs aan Profix verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 26: Klachtplicht
26.1 De Cliënt is verplicht om het Gehuurde terstond na de terbeschikkingstelling door Profix te inspecteren.
Indien de Cliënt hiervan geen gebruik maakt, wordt het Gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens
afspraak te zijn geleverd. Zichtbare Gebreken dienen direct, althans in ieder geval binnen twee uur na
terbeschikkingstelling schriftelijk aan Profix te worden gemeld.
26.2 Onzichtbare Gebreken aan het Gehuurde dient de Cliënt binnen zes uur nadat hij het Gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan Profix te melden.
26.3 Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het Gebrek te bevatten, zodat Profix in
staat is adequaat te reageren.
26.4 Na het verloop van de in artikel 27.1 en 27.2 vermelde termijnen kan de Cliënt zich er niet meer op beroepen
dat het Gehuurde niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
26.5 Een klacht laat de (overige) verplichtingen van de Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onverlet, zoals de
plicht tot afname en betaling van het Gehuurde.
26.6 Indien een klacht door Profix gegrond wordt bevonden, zal Profix (naar haar keuze) zorg dragen voor
vervanging van het Gehuurde of overgaan tot het vergoeden van de Prijs van het Gehuurde.

Artikel 27: Einde huur
27.1 Na afloop van de huurperiode is de Cliënt verplicht het Gehuurde, almede alle daarbij behorende
bescheiden en accessoires in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet ter beschikking te stellen aan Profix,
behoudens indien naast verhuur ook dienstverlening is overeengekomen.
27.2 Indien de Cliënt nalaat om aan de verplichting uit lid 1 van dit artikel te voldoen, is de Cliënt aansprakelijk
voor alle daaruit voortvloeiende schade aan de zijde van Profix.
Afdeling IV: Programmatuur van toeleverancier

Artikel 28: Programmatuur van toeleverancier
28.1 Indien en voor zover Profix programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking stelt zullen, mits zulks door
Profix schriftelijk aan de Cliënt is meegedeeld en die voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst
aan de cliënt zijn verstrekt, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing
zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Indien de voorwaarden van de derde om welke
reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het
bepaalde in deze voorwaarden.
28.2 Het gebruiksrecht van Cliënt omvat uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. Het is
de Cliënt nimmer toegestaan de programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte
rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doen of onder welke titel ook ter beschikking aan derden te
stellen.
28.3 De cliënt mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken
en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik.
28.4 Profix is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur.
28.5 De Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins
uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur niet verveelvoudigen of daarvan
kopieën vervaardigen.
Afdeling I: Leveren van diensten

Artikel 29: Uitvoering, aanvang, uitstel
29.1 Profix zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Door Profix verrichte Diensten richten zich uitdrukkelijk alleen tot de Cliënt en niet tot bij
de Cliënt betrokken derden.
29.2 De Dienst wordt uitgevoerd zoals dit in de Aanbieding c.q. Overeenkomst is omschreven. Zij omvat zo nodig
de instructie voor het bedienen van het Product. Profix bepaalt de omvang en de tijdsduur van de instructie en is
in dat verband niet aansprakelijk. Een vermeend gebrek in de instructie leidt niet tot aansprakelijkheid van Profix.
29.3 De uitvoering van de Dienst geschiedt op basis van door of namens de Cliënt verstrekte gegevens,
berekeningen en stukken. De Cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. Profix is niet aansprakelijk voor
fouten in de naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen.
29.4 Indien de Cliënt de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de
Dienst zelf uitvoert, is de Cliënt aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
29.5 Indien de Cliënt niet of niet tijdig conform artikel 29.3 de gegevens, informatie en goedkeuringen aan Profix
verstrekt die de voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, of niet of niet tijdig voldoet aan hetgeen in het
vorige lid van dit artikel is bepaald, heeft Profix het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Cliënt in rekening te brengen.
29.6 Als aanvangsdatum van de uitvoering van de Dienst zal worden aangemerkt de datum die in de
Overeenkomst is vastgesteld. Is tussen partijen geen aanvangsdatum vastgesteld dan geldt als datum van
aanvang de dag waarop Profix is aangevangen met haar werkzaamheden.
29.7 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Profix de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de Cliënt de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
29.8 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot het over de uitvoeringstijd bepaalde, wordt
de uitvoeringstijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Profix ontstaat ten gevolge van het
niet voldoen door de Cliënt aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overmacht, wijziging in de Overeenkomst.
29.9 In geval van vertraging/overschrijding van de uitvoeringstijd is Profix nimmer schadeplichtig jegens de Cliënt.
29.10 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Dienst wordt vertraagd door factoren waarvoor
de Cliënt verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Profix voortvloeiende schade en kosten door de Cliënt te
worden vergoed.
29.11 Behoudens grove schuld en/of opzet geeft overschrijding van de uitvoeringstijd de Cliënt geen recht op
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Overschrijding van de uitvoeringstijd, door welke
oorzaak ook, geeft de Cliënt niet het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering
van de Overeenkomst.

Artikel 30: Verplichtingen van de Cliënt
30.1 In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 6 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden is de
Cliënt is gehouden de plaats waar de Dienst dient te worden uitgevoerd in zodanige staat te brengen en te
houden dat de Dienst kan worden uitgevoerd, één en ander ter beoordeling van Profix. In dat kader zorgt de
Cliënt er -voor eigen rekening en risico- voor dat Profix, voor zover noodzakelijk, in ieder geval tijdig kan
beschikken over: schone en vrij toegankelijke ruimten waar de Dienst moet worden uitgevoerd;
voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
aansluitmogelijkheden voor apparatuur;
tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen.
30.2 De Cliënt zorgt zelf voor:
a. het verwijderen van obstakels die de uitvoering van de Dienst beïnvloeden;
b. afdoende veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van de Dienst.
30.3 Indien en voor zover onder de Dienst werkzaamheden vallen die door omstandigheden, die niet aan Profix
zijn toe te rekenen, binnen het kader van de betreffende Dienst niet uitvoerbaar zijn, is de Cliënt de volledige
overeengekomen Prijs aan Profix verschuldigd.

Artikel 31: Wijziging van de Overeenkomst
31.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, is Profix gerechtigd eenzijdig de
Overeenkomst te wijzigen. Profix zal de Cliënt daarvan zo veel mogelijk vooraf opgave doen.
31.2 Indien Profix overeenkomstig het vorige lid de Overeenkomst aanpast dan is zij gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de bij Cliënt bevoegde persoon en Cliënt akkoord is
gegaan met de voor de aanpassing opgegeven prijs. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
Overeenkomst levert geen wanprestatie van Profix op en is voor de Cliënt geen grond om de Overeenkomst op te
zeggen, te annuleren of te ontbinden.
31.3 Profix is, naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel en naar eigen keuze van Profix tevens gerechtigd de
Overeenkomst te beëindigen indien zou blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen. In dat geval is de Cliënt gehouden de tot dat moment door
Profix verrichte werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 32: Installatie
32.1 De installatiewerkzaamheden worden te allen tijde geoffreerd en in de Overeenkomst opgenomen op basis
van voorcalculatie, tenzij Profix schriftelijk anders meldt.
32.2 Onder installatiewerkzaamheden worden verstaan, alle activiteiten die door Medewerkers moeten worden
uitgevoerd ten behoeve van de Cliënt om te bewerkstelligen dat Producten op deugdelijke en goede wijze conform
de Overeenkomst worden geïnstalleerd. Hieronder vallen onder andere montage, testen, inregelen, tekenwerk en
projectleiding.
32.3 Mocht blijken dat na het sluiten van de Overeenkomst er toch nog aanvullende voorzieningen nodig zijn om
tot een deugdelijke installatie te komen, zal de Cliënt haar medewerking verlenen om deze aanvullende
voorzieningen te realiseren. Het aanbrengen van deze voorzieningen door Profix kwalificeert als meerwerk voor
de Cliënt, welk meerwerk de Cliënt op voorhand als zodanig aanvaardt.
32.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de Cliënt zowel bij als na het aangaan van de
Overeenkomst verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanvragen, verkrijgen en behouden van alle vereiste
ontheffingen, vergunningen en toestemmingen van derden. Indien op de overeengekomen leverdatum het
Product niet kan worden geplaatst in verband met het ontbreken van vereiste ontheffingen, vergunningen en/of
toestemming van derden, is Profix gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten (zoals opslagkosten,
aanvullende vervoerskosten e.d.) bij de Cliënt in rekening te brengen.
32.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de Cliënt zowel bij als na het aangaan van de
Overeenkomst verantwoordelijk voor het verzorgen van benodigde stroomvoorzieningen en
internetaansluitingen (zoals UTP-aansluitingen). Alle daarmee samenhangende kosten komen voor rekening
van Cliënt. Indien Profix kosten maakt in verband met het voor de Cliënt verzorgen van stroomvoorzieningen
en/of internetaansluitingen is Profix gerechtigd deze kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 33: Onderhoud
33.1 Partijen kunnen ten behoeve van het Onderhoud/Storing een Service Level Agreement (hierna: “SLA”)
sluiten. Doen partijen dit niet dan dient de Cliënt alle kosten ten behoeve van het Onderhoud/Storing aan Profix te
voldoen.
33.2 Een SLA wordt tenminste aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De Prijs van hiervan wordt vooraf in
rekening gebracht, tenzij partijen anders overeenkomen.
33.3 Van Onderhoud is uitdrukkelijk het herstellen of reviseren van het Product uitgesloten, indien dat een gevolg
is van:
ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het Product;
uitval van elektrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf inwerkende
oorzaken;
het netwerk van Cliënt;
het niet zorgvuldig uitvoeren van de aan de Cliënt verstrekte documentatie, dagelijks onderhoud, voor zover dit
door de Cliënt moet worden verricht of het niet tijdig signaleren door de Cliënt van het niet naar behoren
functioneren van het Product;
verandering in de locatie waar het Product oorspronkelijk is geplaatst, tenzij deze verplaatsing door Profix of op
aanwijzing van Profix is geschied.
33.4 Van Onderhoud zijn netwerkproblemen ook uitdrukkelijk uitgesloten.
33.5 Reparaties naar aanleiding van Onderhoud vinden uitsluitend plaats op basis van nacalculatie.
33.6 Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te
overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het
Product, zal Profix, alvorens de reparatie (verder) uit te voeren, overleg plegen met de Cliënt. Indien de Cliënt niet
binnen twee dagen na overleg heeft beslist of beschikbaar is, zal Profix de reparatie niet verder uitvoeren. Indien
uitvoering wordt gestaakt, is Profix niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan Cliënt. Reeds door Profix
uitgevoerde werkzaamheden worden bij staking van de uitvoering geheel bij de Cliënt in rekening gebracht, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen.
33.7 Tenzij anders overeengekomen, kan de Cliënt de SLA voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
33.8 Partijen kunnen de SLA enkel tegen het einde van de looptijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden. Indien de SLA voor bepaalde tijd niet wordt opgezegd, wordt deze SLA
telkens voor dezelfde periode automatisch verlengd.

Artikel 34: Toepasselijk recht en geschillen
34.1 Op de rechtsverhouding tussen Profix en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank
Overijssel, locatie Zwolle, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Zoek producten

Product is toegevoegd aan uw offertemand